Вести

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ

Број: 01-319/2024;

Датум: 01.07.2024. године

К Н И ЋНа основу чл. 7 и чл. 8 Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 58/20 – Анекс I), Обавештења Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 16.05.2024.године и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић број: 01-318/2024 од 01.07.2024.године, расписује се следећи

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, најдуже до 31.08.2024. године

Возач у хитној медицинској помоћи – број извршилаца 1

Опис посла: Врши хитан санитетски превоз пацијената, врши санитетски превоз пацијената који није хитан али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, управља санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног, помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, преносу болесника или медицинске опреме по налогу дежурног лекара, рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу, и одговоран је за његову правилну и рационалну употребу, стара се о благовременом снабдевању погонског горива и мазива, врши одржавање хигијене возила и опреме у возилу, врши преглед возила на почетку смене и уписује у свеску примопредаје своја запажања и примедбе, води сервисну књижицу и путне налоге, одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и пацијената, материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у возилу, врши фактурисање превоза у ,,Е,, картону , у случају удеса обавештава МУП и директора дома здравља, по налогу главне сестре врши доставу пошиљака везаних за обављање делатности Дома здравља. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

1. Услови које кандидат мора да испуњава:

  1. Средње образовање

  2. Возачка дозвола ,,Б” категорије

  3. Лекарско уверење за возача

2. Кандидат је обавезан да уз пријаву на конкурс приложи следећа документа:

  • биографију;

  • фотокопију личне карте;

  • оверену фотокопију дипломе о стручној спреми;

  • оригинал извода из матичне књиге рођених;

  • оригинал уверења о држављанству;

  • лекарско уверење за возача;

  • личну радну дозволу уколико је кандидат страни држављанин.

Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић, са обавезном назнаком: ,,Пријава на конкурс за заснивање радног односа за радно место Возач у хитној медицинској помоћи. На полеђини коверте обавезно написати име и презиме кандидата.

Све додатне информације се могу добити на телефон 034/510-173 или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У Книћу 01.07.2024.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч