Стручни савет

Стручни савет Дома здравља Кнић разматра питања из свог делокруга, заузима ставове и доноси одлуке, а нарочито:


  1. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља;
  2. Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља;
  3. Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
  4. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља;
  5. Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља;
  6. Предлаже чланове Управног и Надзорног одбора Дома здравља који се бирају из редова запослених у Дому здравља;
  7. Предлаже директору чланове Етичког одбора;
  8. Доноси пословник о свом раду;
  9. Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Дома здравља.


ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ САВЕТА

- др Даниела Аксентијевић, здравствена заштита одраслих становника


ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ САВЕТА

- др Љиља Илић, специјалистичко консултативна делатност
- др Фаника Пантовић, здравствена заштита деце
- др Снежана Васиљевић Шебек, здравствена заштита жена
- др Ана Ђорђевић, стоматологија

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч