Вести

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА

ДОМ ЗДРАВЉА "ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ" ИЗ КНИЋА РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 28.02.2024. године

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 01-325/2023; тел/фах 034/510-173

Датум: 20.12.2023. год.

 

На основу чл. 7-8 Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник РС,, бр. 96/2019 и 58/2020) , Обавештења Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 30.11.2023.године и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 01-324/2023 од 20.12.2023.године, расписује се следећи

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време , са пуним радним временом, најдуже до 28.02.2024.године

Руководилац правних, кадровских и административних послова- 1 извршилац

Опис посла:

Организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова, припрема нацрте иизрађује опште и појединачне акте, прати спровођење и усклађеност општих и појединачних аката са прописима из делокруга рада, израђује уговоре, учествује у праћењу њихове реализације и предлаже правне мере, обавља кадровске послове, обавља имовинско-правне послове, обавља послове јавних набавки, учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије, спроводи набавке на које се закон не примењује, пружа стручну помоћ у раду комисије и стручних тела, припрема материјале и води записнике са седница Управног одбора и Надзорног одбора, заступа Дом здравља пред судом по овлашћењу директора, води управни поступак из делокруга рада, даје стручна мишљења у покренутим радним и другим споровима и другим питањима из радно-правних односа, координира послове из области заштите запослених од злостављања на раду, води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа, за свој рад одговара директору и Управном одбору.

Услови:

Високо образовање:

    • На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама , по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године,

- На основним студијама у трајању од најмање четири године,по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,      1. Завршен Правни факултет

      2. знање рада на рачунаруРок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, улица Димитрија Михаиловића број 5, 34240 Кнић.

У Книћу 20 .12.2023.год. ВД ДИРЕКТОРА

Др Марија Трифуновић

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

info@dzknic.rs
Радно Време

Радно Време

00-24ч