Вести

Оглас

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 02-630/2019;   тел/фах 034/510-173

Датум: 17.10.2019. год.

На основу Одлуке директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-630/2019 од 17.10.2019.године, расписује се следећи

                                                                                  ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време, ради замене одсутног радника до повратка са дужег боловања, са пуним радним временом

1.Назив посла: Доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Опис посла:

Збрињава пацијенте на месту повређивања, пружа хитну медицинску помоћ  болеснима у амбуланти и на терену, даје налог за санитетски превоз болесних и повређених и учествује у хитном транспорту пацијента до одговарајуће здравствене установе, обавештава дежурну службу МУП-а о несрећама, саобраћајним удесима и смртним случајевима у случају постојања сумње на насилну смрт и у случајевима проналажења леша, утврђује време и узрок смрти, води потребну медицинску документацију. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

Високо образовање- на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

1.Завршен Медицински факултет,

2.Положен стручни испит за занимање доктора медицине,

 3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе ,

 Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.  

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

У Книћу 17 .10.2019.год.                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                             Др Радомир Ерић

 

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

Најновије вести

© 2020 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs